Portada Memòria CEA 2018

Benvolguts socis,

Podeu constatar que qui signa aquesta presentació no és la mateixa persona que anys anteriors. Com bé sabeu, el mes de setembre va tenir lloc el relleu de l’anterior Junta Directiva i des d’aquell moment tinc l’honor de presidir, amb el suport de la nova Junta, els destins de la CEA. Permeteu-me en primer lloc expressar, a l’anterior Junta i al seu President, Xavier Altimir, el meu agraïment pel seu treball i dedicació.

Quan analitzeu el contingut de la memòria 2018 podreu veure que la majoria de les actuacions ressenyades corresponen a la continuació o a l’assoliment d’iniciatives treballades durant els anys anteriors. Com no podia ser d’una altra manera, la nova Junta Directiva ha donant continuïtat a la tasca realitzada anteriorment, amb la finalitat de veure la culminació de les mateixes. Tanmateix, també veureu que s’han començat a perfilar noves iniciatives que, n’estem convençuts, ajudaran l’empresariat del país a afrontar els reptes que es preveuen en un futur més o menys immediat.

Entre les fites assolides vull destacar dos fets que han de tenir una repercussió positiva quant al coneixement, més enllà de les nostres fronteres, de la realitat empresarial andorrana i de les oportunitats que el país ofereix en aquest àmbit.

D’una banda, la CEA ja forma part, com a membre associat, de SMEunited —nova denominació de la UEAPME—, l’organització més important a nivell europeu —són membres de la mateixa uns 70 organismes de més de 30 Estats— que  agrupa micro, petites i mitjanes empreses, i artesanat. D’altra banda, també hem de valorar molt positivament l’adhesió de la CEA a la IOE (Organització Internacional d’Empresaris), que compta amb més de 150 organismes associats d’arreu del món.

Entre les accions desenvolupades durant el 2018 i encara en curs, vull posar l’accent sobre diferents qüestions. En primer lloc, el treball permanent que estem fent des de la CEA a l’entorn del futur acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea. Encara que sembla que les negociacions poden tenir una durada relativament llarga, cal estar vigilants en la defensa dels interessos i les particularitats del país i del seu entorn empresarial. Tot i disposar d’informació limitada respecte a la negociació, estem desenvolupant accions per transmetre

als interlocutors formals de les mateixes les nostres inquietuds i els perills que, al nostre entendre, cal evitar.

També vull fer esment de la continuació dels treball del projecte Marca Andorra. En l’apartat corresponent trobareu informació quant al desenvolupament de les accions previstes, volent destacar la creació de la Taula Marca Andorra, que presideix la CEA. Es preveu que la fase actual acabi ben aviat, amb la consegüent presentació als actors implicats i a la societat andorrana; mentrestant estem valorant diferents propostes per donar continuïtat a la mateixa, amb la finalitat d’aprofitar de la millor manera tot el treball realitzat i els avantatges que del mateix se’n han de desprendre per a Andorra, i en especial per al seu desenvolupament econòmic.

Un altre tema destacable en el qual continuem treballant és la Trobada Empresarial Iberoamericana, que la CEA organitzarà en el marc de la Cimera Iberoamericana que tindrà lloc a Andorra el 2020. Amb la voluntat de preparar aquella trobada en les millors condicions, hem participat en el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, que va tenir lloc el mes de  novembre a Guatemala, i ja tenim establert un calendari de trobades per tal de fer-ne la millor organització possible i donar una excel·lent imatge del nostre país.

Permeteu-me que també us presenti unes pinzellades d’algunes accions que hem iniciat aquest any i que caldrà anant desenvolupant. Una primera qüestió de fons que ens preocupa és l’adaptació de les empreses al nou Codi laboral; hem començat a treballar en aquesta temàtica, amb la voluntat de poder oferir a tots els associats consell i assessorament de caire pràctic, per poder afrontar convenientment aquests canvis legals.

També hem començat a assentar les bases d’una àrea de treball que, pensem, haurà de tenir un desenvolupament important en els propers anys: la diversificació econòmica. En aquest sentit, a la iniciativa ANDblockchain promoguda per la CEA s’hi han afegit altres temes com l’e-commerce, que podem incloure en una àrea tecnològica. Altres sectors que pensem que caldrà analitzar i avaluar-ne les perspectives de futur són els relatius al benestar (salut, esports), el desenvolupament sostenible, el medi ambient, la biotecnologia, l’educació o la producción audiovisual.

Finalment, vull aprofitar l’ocasió per anunciar-vos que, des de la Junta Directiva, estem treballant en la reestructuració de la nostra Entitat. L’arribada de nous reptes, tal com acabo d’assenyalar, i la voluntat d’oferir més serveis als socis de la Confederació, ens ha fet avaluar la possibilitat d’efectuar canvis en la nostra estructura organitzativa i en el funcionament dels òrgans de participació, canvis que segurament comportaran una reforma dels Estatuts. Espero que ben aviat us podrem informar amb més detall d’aquesta nova realitat que estem acabant de perfilar i que us proposarem de validar.

Acabo aquesta presentació demanant-vos que continueu fent-nos arribar els vostres suggeriments i les vostres demandes. La vostra participació és per a nosaltres imprescindible per poder defensar les millors opcions per a les empreses i per al creixement del país, un creixement que només és viable si s’assenta en un teixit empresarial fort, que amb es seves iniciatives pugui contribuir a l’assoliment d’una millor qualitat de vida per als habitants del país i a un millor coneixement i reconeixement internacional de la realitat andorrana.

Gerard Cadena Turiella

President