PREÀMBUL

La creació de la Confederació Empresarial Andorrana ha estat impulsada per l’Empresa Familiar Andorrana – EFA – amb l’objectiu de vertebrar els interessos empresarials sectorials de les empreses i associacions amb activitat al Principat d’Andorra.

 

CAPÍTOL I.- CONSTITUCIÓ

Article 1.- Constitució i denominació

 1. Amb la denominació de “CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL ANDORRANA”, abreujadament CEA, es constitueix, amb caràcter voluntari, autònom i independent, una entitat associativa com a òrgan de coordinació, representació, gestió, foment i defensa dels interessos generals i comuns de les organitzacions empresarials i professionals i dels empresaris del Principat d’Andorra, i destinada a facilitar als seus membres els mitjans necessaris per a la plena realització i consecució dels fins associatius proposats.
 2. La Confederació es constitueix com a entitat independent, de naturalesa privada, i sense ànim de lucre i proclama el caràcter empresarial, professional i totalment apolí­tic dels seus fins i de les seves activitats, al marge de l’administració pública, dels partits polí­tics i de qualsevol entitat, pública o privada aliena al seu propi àmbit funcional i als seus fins especí­fics.

Article 2.- Personalitat i règim jurí­dic

 1. La Confederació Empresarial Andorrana té personalitat jurí­dica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, té així mateix, plena autonomia econòmica, financera i administrativa, sense cap altra limitació que les previstes per la legislació vigent.
 2. La Confederació es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament de Règim Intern, quan estigui aprovat per les altres normes de desenvolupament estatutari que aprovi, i pels acords adoptats vàlidament pels seus òrgans de govern.

Article 3.- Domicili

 1. La Confederació Empresarial Andorrana té el seu domicili a Andorra la Vella, carrer Prat de la Creu, 59-65. Aquest domicili es pot canviar a qualsevol altre lloc dins del Principat d’Andorra per acord de l’Assemblea General.
 2. La Confederació pot establir delegacions, representacions dependències, serveis, locals i instal·lacions de tota mena, en qualsevol altre lloc, dins i fora del Principat d’Andorra.

Article 4.- Durada

La Confederació Empresarial Andorrana es constitueix per temps indefinit.

 

CAPÍTOL II.- OBJECTIUS I FINALITATS DE LA CONFEDERACIÓ

Article 5.- Objectius i Finalitats

Són objectius i finalitats bàsiques de la Confederació Empresarial Andorrana:

a) Representar, defensar i promoure els legí­tims interessos col·lectius, empresarials i professionals dels empresaris i de les associacions empresarials andorranes davant de l’Administració pública, d’altres organismes i entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, dels agents socials i, en general, davant de qualsevol tercer.

b) Col·laborar amb els poders públics i amb altres institucions i entitats interessades, en l’elabo­ració de la normativa legal que tingui una incidència, directa o indirecta, sobre el món empresarial o sobre els diversos sectors professionals.

c) Exercir una defensa efectiva davant de situacions d’intrusisme o competència deslleial.

d) Fomentar el desenvolupament i progrés de les empreses andorranes en el marc nacional i internacional, realitzant, si s’escau, qualsevol estudi que sigui d’interès; així com la organització d’activitats per a la formació i millorament tècnic del funcionament de les empreses andorranes.

e) Informar als seus afiliats de les disposicions legals o reglamentàries que els siguin d’aplicació.

f) Promoure, orientar i desenvolupar tota mena d’iniciatives, activitats i serveis que puguin redundar en benefici dels membres associats.

g) Establir, mantenir i fomentar les pertinents relacions amb entitats estrangeres, europees i internacionals.

h) Establir serveis d’interès comú per als seus associats.

i) Promoure la cohesió dels empresaris en el desenvolupament de criteris i interessos comuns.

j) la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials en l’àmbit sociolaboral, mitjançant mecanismes tals com la negociació col·lectiva, els conflictes col·lectius, el diàleg social i la participació institucional als organismes públics concernits.

k) Qualsevol altra funció no prevista en els apartats anteriors que suposi, reforci o complementi la defensa i la promoció dels interessos col·lectius de les organitzacions i empreses associades i dels fins de la Confederació.

La Confederació pot dur a terme activitats econòmiques sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els associats.

La Confederació pot dur a terme totes les activitats lícites adequades als seus objectius i finalitats, que serveixin per assolir-los, d’acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament jurídic andorrà.

Article 6.- Obligacions documentals

 1. L’associació ha de portar un llibre registre de socis, un llibre d’actes, un llibre inventari de béns i els llibres de comptabilitat que corresponguin a les seves activitats. Aquests llibres han de ser diligenciats pel Registre d’Associacions, i firmats pel President i pel Secretari General.
 2. Els llibres indicats a l’apartat anterior poden ser consultats per tots els socis, en les condicions que es determinen en aquests Estatuts.

  

CAPÍTOL III.- MEMBRES ASSOCIATS

Article 7.- Socis o membres associats

 1. La Confederació Empresarial Andorrana admet dues classes de socis o membres associats: col·lectius i individuals.
 2. Poden ser socis col·lectius les associacions empresarials d’àmbit sectorial o intersectorial o altres organitzacions d’empreses, independentment de la seva denominació (gremis, associacions, federacions, unions, etc.) degudament constituïdes al Principat d’Andorra, i també els col·legis professionals d’àmbit andorrà. Les empreses afiliades als socis col·lectius són empreses adherides a la Confederació.
 3. Poden ser socis individuals els empresaris, individuals o socials, que exerceixin activitat al Principat d’Andorra i que estiguin inscrits al Registre de Comerç d’Andorra.
 4. Cada soci, individual o col·lectiu, actua sempre per mitjà d’una persona fí­sica designada expressament a aquest efecte, que és el representant del soci davant la Confederació. El representant ha d’ostentar un càrrec en la Junta Directiva de l’associació que representa, en el cas del socis col·lectius, o un càrrec directiu en l’empresa, en el cas de socis individuals. En qualsevol dels supòsits, la designació ha de comportar la delegació de facultats per a exercir els drets com a soci.
 5. La Confederació admet també patrocinadors. Aquests són persones fí­siques o jurí­diques, membres o no de la Confederació, però que reuneixen les condicions necessàries per ser-ho, que volen donar el seu suport econòmic als objectius i finalitats de la Confederació en els termes previstos en l’article 46 d’aquests estatuts. El seu nombre està limitat a un màxim de cinc, admesos per estricte ordre cronològic de presentació de la sol·licitud. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, la Confederació guardarà una llista d’espera. Els patrocinadors estaran vinculats a la imatge corporativa de la patronal.

Article 8.- Adquisició de la condició de soci

 1. L’ingrés a l’associació es sol·licita per escrit adreçat al President de la Junta Directiva, al qual s’ha d’acompanyar la documentació següent:
  1. En el cas de socis col·lectius, certificació acreditativa de la inscripció al Registre d’Associa­cions o del Decret de l’autoritat competent que n’autoritza la constitució, el nombre d’empreses inscrites a l’associació i la certificació acreditativa del nombre d’assalariats declarats a la CASS que té el conjunt d’empreses afiliades al soci col·lectiu de què es tracti.
  2. En el cas de socis individuals, certificat de la inscripció al Registre de Comerç i, la certificació acreditativa del nombre d’assalariats declarats a la CASS.
 2. La incorporació serà acceptada o refusada per la Junta Directiva. L’acord de la Junta ha de ser sotmès a la ratificació de l’Assemblea General en la propera reunió ordinària que celebri.
 3. La condició de soci s’adquireix per la inscripció al llibre de registre d’associats, prèvia resolució favorable de la sol·licitud d’ingrés i abonament de la quota d’ingrés.

Article 9.- Pèrdua de la condició de soci

 1. La condició de soci es perd per qualsevol de les causes següents:
  1. Per baixa voluntària del soci, expressada per notificació escrita i fefaent de l’acord adoptat vàlidament a tal efecte per l’organització membre corresponent (associació o empresa individual), el qual no tindrà efecte fins a l’últim dia del trimestre natural següent al de la seva presentació. Fins a aquesta darrera data i durant aquest interval de temps, l’organització renunciant s’haurà de mantenir en el més estricte compliment de totes les obligacions contretes i pendents amb la Confederació, tant de caràcter econòmic com associatiu, essent-li unes i altres exigibles fins i tot després de l’acord unilateral de baixa.
  2. Per extinció o dissolució de l’organització membre, ja sigui voluntària o per mitjà de resolució judicial, després de notificar-ho.
  3. Per acord adoptat vàlidament per l’assemblea general, en haver deixat de reunir el soci les condicions que havien determinat la seva admissió, o com a conseqüència d’una sanció imposada d’acord amb el que preveu el Capítol VI d’aquests estatuts.
 1. La pèrdua de la condició de membre associat per qualsevol de les causes esmentades comportarà la pèrdua de tots els drets adquirits i expectants sense cap excepció, i sense que el membre cessant pugui exigir la devolució total o parcial de les quotes i de les derrames satisfetes, ni la compensació dels drets patrimonials concurrents que se saldin en cas de dissolució i de liquidació posterior de la pròpia Confederació.

Article 10. – Recurs contra la no admissió i l’expulsió

L’acord de l’Assemblea General que denega l’admissió de qualsevol organització o empresari sol·licitant, o que decreta la pèrdua de la qualitat adquirida de membre associat, pot ser recorregut d’acord amb el règim previst a l’article 56 d’aquests estatuts.

Article 11.- Drets dels socis o membres associats

Els membres associats a la Confederació gaudeixen dels drets següents:

 1. Assistir, amb veu i vot, a les sessions de l’Assemblea General d’acord amb les normes sobre representació previstes en aquests estatuts i en les disposicions que els desenvolupin.
 2. Proposar candidatures i ser proposats com a candidats per a qualsevol dels òrgans i càrrecs de la Confederació, en les condicions establertes pels presents Estatuts.
 3. Ser informats regularment del funcionament de l’associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de la situació econòmica, patrimonial i financera, i de les relacions de l’associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es podrà exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva o als altres òrgans estatutaris de govern i, si escau, realitzant preguntes en l’Assemblea General.
 4. Ser informats i participar en els actes i en les activitats que organitzi la Confederació i, en la forma que sigui determinada, en aquelles altres en les quals la Confederació col·labori o participi.
 5. Sol·licitar i obtenir de la Confederació assessorament i assistència en totes aquelles qüestions que derivin de la seva condició de membres associats.
 6. Presentar, informar i plantejar a la Confederació, a través dels seus òrgans de govern competents en cada cas, tots els temes que puguin ser d’interès general o col·lectiu per al seu estudi, i l’adopció de les mesures que convinguin; i, tanmateix, tots aquells problemes especí­fics d’activitat sectorial o d’àmbit territorial que, no havent estat resolts directament pels membres associats, necessitin l’actuació o la col·laboració de la Confederació en la seva.
 7. Accedir i utilitzar, en la forma que es determini reglamentàriament, els serveis que la Confederació posi a disposició dels seus membres associats, ja siguin els oferts directament, els oferts a través d’entitats promogudes o els que ofereixi en qualitat de serveis contractats o concertats.
 8. Proposar a la Confederació l’exercici de les accions i/o la interposició dels recursos que siguin procedents en defensa dels objectius comuns i dels drets associatius.
 9. iExaminar els llibres d’actes i de la comptabilitat de la Confederació i censurar la gestió dels òrgans de govern, mitjançant la corresponent presentació de moció davant l’Assemblea General.
 10. Sol·licitar la convocatòria i la celebració d’una sessió extraordinària de l’Assemblea General de la Confederació en els termes i condicions previstos en l’article 17 d’aquests estatuts.
 11. Recórrer, davant de l’Assemblea General, els acords adoptats pels altres òrgans de govern de la Confederació, sempre que aquests acords beneficiïn uns socis o uns tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’associació. També podran impugnar judicialment els acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, d’acord amb el que preveu l’article 31 dels presents estatuts.
 12. Separar-se de l’associació. Si el membre que se separa consta al Registre com a membre fundador, pot sol·licitar al Registre l’anotació de la seva separació.

Article 12.- Deures dels socis o membres associats

Són obligacions dels membres associats:

 1. Ser lleials als objectius i les finalitats de l’associació i actuar per assolir-los.
 2. Acatar i complir fidelment els presents Estatuts, el reglament de règim intern -si n’hi hagués-, les altres disposicions d’ordre intern de la Confederació i els acords adoptats vàlidament pels seus òrgans de govern.
 3. Assistir a les reunions a les que siguin convocats, i respectar la lliure expressió d’opinions dintre de la Confederació.
 4. Participar en l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva i en l’elecció dels membres de qualsevol Comissió Especí­fica de Treball que es constitueixi
 5. Exercir amb zel i diligència els càrrecs per als quals hagin estat elegits.
 6. No dificultar, directament o indirectament, l’adequat desenvolupament de les activitats que constitueixen la vida corporativa de la Confederació en el compliment dels seus fins, ni tampoc de les que la Confederació organitzi, participi o col·labori.
 7. Col·laborar activament en quantes actuacions realitzi o emprengui la Confederació i en els serveis que presti, especialment quan el seu concurs els sigui requerit pels òrgans de govern.
 8. Facilitar tota la informació que els sigui requerida sobre qüestions no reservades que pugui resultar d’interès general o col·lectiu per als fins de la Confederació, o de rellevància sectorial o territorial per als seus membres associats.
 9. Actuar en defensa dels interessos generals de la Confederació en tots els casos en els quals tingui coneixement de fets o de situacions susceptibles de comportar un perjudici o risc a la mateixa Confederació, als seus fins i a les seves activitats, o als membres que la formen.
 10. Mantenir la Confederació puntualment informada de les activitats pròpies, les variacions estatutàries i el nombre i la composició dels seus membres.
 11. Contribuir al manteniment de la Confederació satisfent puntualment les quotes i les derrames, ordinàries i extraordinàries, que s’estableixin per acord de l’Assemblea General. La manca de pagament de les quotes comportarà la suspensió dels drets de l’article 11.

 

CAPÍTOL IV.- ORGANS DE GOVERN

Article 13.- Òrgans de govern

La Confederació és representada, regida i administrada pels seus òrgans de govern col·legiats i personals. Són òrgans col·legiats l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Comitè Executiu; són òrgans personals, el President, el Vicepresident, el Tresorer i el Secretari General.

Article 14.- Assemblea General

 1. L’Assemblea General, és l’òrgan sobirà de decisió i de govern de la Confederació. Està formada per la totalitat dels membres associats que no tenen suspès l’exercici dels seus drets.
 2. Cada soci, individual o col·lectiu, és representat a l’Assemblea General per un sol representant, d’acord amb el que preveu l’article 7.3. Tots els membres associats, inclosos els absents i els dissidents, queden vinculats pels acords adoptats vàlidament per l’Assemblea General.

Article 15.- Modalitats d’Assemblea General

L’Assemblea General pot constituir-se en sessions de caràcter ordinari o extraordinari en funció de la naturalesa i de la urgència dels assumptes que s’hagin de tractar i dels acords que s’hagin d’adoptar en virtut de la seva competència.

Article 16.- Assemblea General Ordinària

 1. L’Assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari una vegada a l’any, dins del primer semestre, amb l’objectiu i les competències exclusives següents:
  1. Examinar i aprovar, si escau, el balanç de situació, el compte de resultats, la memòria i la liquidació del pressupost ordinari, corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de l’any anterior.
  2. Aprovar els plans i els programes d’actuació anuals de la Confederació i la Memòria anual d’activitats.
  3. Estudiar i aprovar el pressupost ordinari per al següent exercici econòmic.
  4. Aprovar l’import i la periodicitat de les quotes ordinàries que hagin de satisfer els membres associats per al normal sosteniment de la Confederació, així com les que hagin de satisfer els patrocinadors.
 1. També, sense caràcter exclusiu, és competència de l’Assemblea General Ordinària:
  1. Aprovar l’acta corresponent de la sessió anterior.
  2. Ser informada de la gestió de la Junta Directiva, de la del Comitè Executiu i de la del President en tots els aspectes i, especialment, de la gestió duta a terme en compliment dels fins de la Confederació i en defensa dels interessos col·lectius dels seus components, de la memòria anual de les activitats de la pròpia Confederació i del actes de representació dels seus òrgans de govern i delegats especials, i votar les corresponents mocions d’aprovació o de censura.
  3. Ratificar les altes i les baixes dels membres associats produïdes durant l’exercici, a proposta de la Junta Directiva.
  4. Resoldre els recursos formulats pels membres associats contra els acords adoptats per la Junta Directiva que estimin lesius als seus drets i interessos legí­tims.
  5. Estimar, i si escau, acordar la contractació d’una Auditoria Externa perquè revisi, controli i verifiqui els comptes anuals (balanç de situació, compte de resultats i liquidació del pressupost ordinari).
  6. Debatre i adoptar els acords que estimi pertinents, sobre les propostes que la Junta Directiva li sotmeti a consideració.
  7. Deliberar i decidir sobre qualsevol altre assumpte que hagi estat inclòs en l’ordre del dia de la convocatòria corresponent.

Article 17.- Assemblea General Extraordinària

 1. L’Assemblea General es reuneix amb caràcter extraordinari cada vegada que així ho determini la Junta Directiva o que ho sol·liciti un nombre d’associats que representin com a mínim el 25% dels vots a l’Assemblea General. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar per escrit a la Junta Directiva, indicant amb detall els assumptes que es vulguin tractar. En aquest segon supòsit la Junta Directiva haurà de convocar l’Assemblea General extraordinària en un màxim de 15 dies naturals, i serà l’òrgan competents per a :
  1. Elegir la Junta Directiva, segons s’estableix a l’article 25 dels presents estatuts i, excepcionalment, acordar el cessament anticipat de la Junta o d’algun dels seus membres, en reunió convocada expressament amb aquesta finalitat i d’acord amb el que preveu l’article 26.3.
  2. La modificació dels presents Estatuts.
  3. L’adquisició, el gravamen, l’alienació, i la disposició, en qualsevol forma legí­tima, de tota classe de béns immobles de la Confederació, i la realització d’operacions econòmiques, financeres o credití­cies no previstes en el pressupost ordinari o extraordinari.
  4. Aprovar els pressupostos extraordinaris de la Confederació.
  5. Aprovar la fixació de les quotes i de les derrames extraordinàries que hagin de satisfer els membres associats.
  6. Acordar la fusió de la Confederació amb d’altres entitats associatives de naturalesa anàloga o semblant i de fins concordants.
  7. Decidir la dissolució i la liquidació de la Confederació i el destí del seu patrimoni final.
 2. L’Assemblea General extraordinària és competent per a conèixer i resoldre qualsevol assumpte dels que no estan reservats a la competència exclusiva de l’Assemblea General Ordinària.

Article 18.- Convocatòries

 1. L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, és convocada per la Junta Directiva, amb un mí­nim de quinze dies naturals d’antelació a la data de celebració.
 2. La fixació de l’ordre del dia de les sessions ordinàries de l’Assemblea General correspon a la Junta Directiva. Si la reunió se celebra a petició d’un grup d’associats que compti amb el 25% dels vots a l’Assemblea General, tindrà caràcter de extraordinària i l’ordre del dia serà el proposat pels sol·licitants, podent la Junta Directiva incloure altres punts.
 3. Tota convocatòria es cursa mitjançant carta, signada pel President o pel Secretari General, dirigida a cadascun dels representants dels socis, individuals o col·lectius, fent constar el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera convocatòria i, si s’escau, en segona convocatòria, així com el caràcter ordinari o extraordinari, la totalitat dels assumptes que s’hagin de tractar i les propostes d’acords que s’hagin d’adoptar que integrin el corresponent ordre del dia. La primera i la segona convocatòria ha d’estar separades, com a mí­nim, per mitja hora.
 4. A efectes de comunicar la convocatòria, és vàlid qualsevol mitjà de comunicació escrit, inclòs el correu electrònic que hagin facilitat els associats.

Article 19.- Representació i vots dels socis a l’Assemblea General

 1. Cada soci, col·lectiu o individual, té dret a un vot ponderat en funció del percentatge d’assalariats o treballadors per compte propi que representi en el conjunt de la Confederació.
 2. En cas que un soci individual formi part també d’un o diversos socis col·lectius, s’evitarà que el nombre de treballadors assalariats de qualsevol empresa es comptabilitzi duplicadament, a través de diferents associacions membres.
 3. Als efectes de calcular el nombre de treballadors assalariats que cada empresa representa, només es tenen en compte els treballadors donats d’alta a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. En el moment de donar-se d’alta a la Confederació i posteriorment, una vegada a l’any durant el primer trimestre natural, la Junta Directiva o la Secretaria General sol·licita als seus membres el detall acreditatiu dels empleats que tenen o representen. En cas que no ho acreditin en el termini d’un mes, només els correspondran els vots fixos.

Article 20.- Delegació de representació i de vot

 1. En cas d’impossibilitat justificada d’assistència, qualsevol membre de la Confederació pot delegar la seva representació i el seu dret a votar en un altre membre de la Confederació, o en el President.
 2. La delegació de representació i de vot s’ha de conferir per escrit i amb caràcter especí­fic per a cada sessió de l’Assemblea General; la persona delegada ha d’acreditar aquesta representació al President abans de l’inici de la sessió, i se n’ha de deixar constància en l’acta.

Article 21.- Quòrum d’assistència

 1. En primera convocatòria, l’Assemblea General queda constituïda vàlidament quan hi concorrin, com a mí­nim, la meitat més un de la totalitat de membres de dret de l’Assemblea General.
 2. En segona convocatòria, és vàlida la constitució de l’Assemblea General quan els assistents tinguin dret a exercir, com a mí­nim, una desena part de la totalitat de vots existents a l’Assemblea General.

Article 22.- Majories

 1. Els acords adoptats per l’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, s’adopten vàlidament amb el vot favorable de la meitat més un del total de vots que poden emetre els membres assistents a la sessió.
 2. Excepcionalment, l’acord de modificació dels estatuts de la Confederació i els de dissolució i liquidació requereixen el vot favorable de la meitat més un del total de vots que poden emetre la totalitat dels membres de dret de l’Assemblea General.
 3. No és vàlid l’acord adoptat sobre un punt que no hagi estat inclòs en l’ordre del dia de la convocatòria.

Article 23.- Suspensió del dret de vot

No tenen dret a exercir el vot els membres que estiguin en mora en el pagament de les quotes o de les derrames, ordinàries o extraordinàries, vigents. Aquests membres recobraran el dret de vot quan s’hagin posat al corrent de les seves obligacions econòmiques.

Article 24.- Presidència i Secretaria de l’Assemblea General

 1. Totes les sessions de l’Assemblea General són presidides pel President de la Junta Directiva i de la Confederació, el qual dirigeix els debats, concedeix i retira l’ús de la paraula, estableix els torns d’intervenció, resumeix les propostes d’acord quan hagin estat suficientment debatudes, disposa les votacions i proclama els resultats.
 2. Faltant el President, assumeix les seves funcions el Vicepresident
 3. Actua de Secretari de l’Assemblea General el de la Junta Directiva, que és alhora el Secretari General de la Confederació. En els casos d’absència o impediment és substituït pel Tresorer. Les actes són signades pel Secretari amb el vist i plau del President.

Article 25.- La Junta Directiva

 1. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern, de gestió, d’administració i de direcció de la Confederació, i estarà formada per un mí­nim de 10 membres i un màxim de 16 membres: un President, un o diversos vicepresidents, un Secretari General, un Tresorer, i de sis a vuit vocals.
 2. La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General, per un mandat de 4 anys, d’entre els representants dels socis col·lectius i individuals a l’Assemblea General, d’acord amb el règim electoral previst en el Capí­tol V d’aquests estatuts.
 3. Els patrocinadors són convidats a assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions de la Junta Directiva.
 4. Poden ésser convocats a les reunions de la Junta Directiva assessors legals o de qualsevol tipus, ja siguin interns o externs, que es consideri oportú, els quals assistiran amb veu però sense vot.
 5. Quan es produeixin vacants de vocals en la Junta Directiva, aquesta mateixa elegeix el seu substitut entre els representants del mateix sector professional al que pertany el substituït. El seu nomenament ha de ser ratificat per l’Assemblea General, en la primera reunió que celebri.

Article 26.- Exercici i cessament dels càrrecs directius

 1. L’assistència a les sessions de la Junta Directiva és obligatòria per als seus membres, que han de justificar raonadament les absències davant del President.
 2. Els membres de la Junta Directiva cessen pels motius següents:
  1. A petició pròpia
  2. Per cessar com a representant d’un soci en l’Assemblea General
  3. Per finalització del mandat
  4. Per acord de la pròpia Junta Directiva, fonamentat en l’absència injustificada a tres reunions consecutives o més de la meitat de les celebrades en el decurs d’un any.
 3. Els membres de la Junta Directiva poden ser separats del seu càrrec en qualsevol moment per l’Assemblea General, sempre que existeixi una causa greu i suficient a aquest efecte, en la forma prevista a l’article 16 dels presents estatuts i el 18.2.c) de la Llei Qualificada d’Associacions.

Article 27.- Atribucions de la Junta Directiva

 1. Correspon a la Junta Directiva les competències i les funcions següents:
  1. Ser informada i autoritzar, quan sigui necessari, les relacions amb terceres persones i amb tota mena d’institucions, de corporacions, d’organismes i d’entitats oficials, públiques o privades.
  2. Conferir i atorgar poder a altres persones per al compliment de les funcions inherents als fins associatius.
  3. Defensar els interessos de la Confederació i els particulars dels seus membres associats, dins de l’àmbit dels seus fins i de les seves facultats.
  4. Proposar la data, convocar i establir l’ordre del dia de les sessions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General, en els termes previstos a l’article 18.
  5. Informar l’Assemblea General de la seva gestió i dels seus resultats.
  6. Organitzar i desenvolupar les activitats de la Confederació.
  7. Proposar els plans i els programes concrets d’actuació, els pressupostos ordinaris i extraordinaris, els balanços anuals d’activitats de la Confederació i formular les corresponents propostes de rendició de comptes a l’Assemblea General per a la seva aprovació.
  8. Administrar els béns i els fons de la Confederació d’acord amb els plans i els pressupostos aprovats per l’Assemblea General, i regular el seu règim econòmic i la seva organització comptable i administrativa.
  9. Executar els acords adoptats vàlidament per l’Assemblea General, i preparar i redactar els documents necessaris amb aquesta finalitat.
  10. Adoptar acords en matèria de realització d’obres i d’instal·lacions d’ús comú, i de contractació i d’explotació de béns i de serveis.
  11. Realitzar directament o encarregar a facultatius experts l’elaboració d’informes, de dictàmens i d’estudis que siguin d’interès per als membres associats.
  12. Proposar a l’Assemblea General el canvi de domicili de la Confederació, l’establiment de delegacions i de sucursals, l’aprovació del Reglament Intern i d’altres Normes Internes; i també la creació, la modificació, la provisió i supressió de Comissions Especí­fiques de Treball, coordinant en cada cas les seves activitats.
  13. Proposar a l’Assemblea General la modificació dels Estatuts de la Confederació.
  14. Proposar a l’Assemblea General l’import i la periodicitat de les quotes ordinàries de tots els membres associats i de la prima dels patrocinadors, així com les altres quotes i derrames.
  15. Proposar a l’Assemblea General la conveniència de contractar una auditoria externa perquè revisi, controli i verifiqui els comptes anuals.
  16. Proposar a l’Assemblea General l’adquisició i la disposició de béns immobles, i la realització d’operacions econòmiques, financeres o credití­cies no previstes en el pressupost ordinari anual, per a la seva oportuna aprovació si s’escau.
  17. Proposar igualment a l’Assemblea General de la Confederació la fusió de la Confederació amb altres entitats de naturalesa i de finalitat anàlogues o semblants.
  18. Proposar, també a l’Assemblea General, la dissolució i la liquidació de la Confederació i el destí del seu patrimoni final.
  19. Adoptar, en casos imprescindibles i d’extrema urgència, els acords inajornables necessaris en matèries que, essent competència de l’Assemblea General, no puguin esperar-ne la celebració, sempre que no impliquin disposició dels béns de la Confederació, i sempre que es reti compte d’aquests acords urgents en la primera sessió que l’Assemblea General celebri per tal de fer-ne la corresponent aprovació.
  20. Interpretar aquests estatuts, el Reglament de Règim Intern -si n’hi hagués- i les altres Normes Internes de la Confederació en cas de dubte o de divergència sobre el seu abast, exercitant la labor d’arbitratge precisa entre els membres associats discrepants.
  21. Contractar el personal tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern i assessor que es consideri necessari; adoptar acords en matèria de funcions, d’horaris de treball, de retribucions i de situació social; inspeccionar i vetllar pel correcte funcionament d’aquests serveis; i exercitar la potestat disciplinària quan sigui necessari.
  22. Representar a la Confederació en la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials en l’àmbit sociolaboral, mitjançant mecanismes tals com la negociació col·lectiva, els conflictes col·lectius, el diàleg social i la participació institucional als organismes públics concernits.
  23. La creació, la modificació i la supressió de Comissions Especí­fiques de Treball per al millor compliment dels fins de la Confederació o dels legí­tims interessos dels membres associats.
  24. En general, realitzar qualsevol altra funció que no estigui expressament atribuïda a l’Assemblea General, per al millor assoliment dels fins de la Confederació.

Article 28.- Sessions i convocatòries

 1. La Junta Directiva es reuneix com a mí­nim un cop cada mes, i tantes altres vegades com ho consideri necessari el President, o quan ho sol·licitin un terç dels seus membres components. Aquesta sol·licitud haurà de fer-se per escrit i amb la indicació precisa dels assumptes que es volen tractar.
 2. Les sessions les convocarà el President, per qualsevol mitjà de comunicació escrit, inclòs per correu electrònic, amb una antelació mí­nima de 3 dies a la seva celebració, i dirigit personalment a cadascun dels membres de la Junta, amb indicació del dia, de l’hora, del lloc i de l’ordre del dia de la reunió.
 3. El President estableix l’ordre del dia de les reunions de la Junta Directiva, però un terç dels membres de la Junta pot sol·licitar la inclusió d’algun o alguns assumptes en l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.
 4. Quan la convocatòria es faci a petició d’un terç o més dels membres de la Junta, aquesta haurà de ser convocada abans d’haver transcorregut 5 dies des de la presentació de la sol·licitud.

Article 29.- Quòrum i majoria a la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva queda vàlidament constituïda sempre que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres components, ja sigui presents o degudament representats per delegació, d’acord amb els termes i condicions que s’establiran reglamentàriament.
 2. La Junta Directiva també queda vàlidament constituïda, sense convocatòria prèvia, si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat reunir-se en sessió.
 3. En cas de no assolir el quòrum indicat en l’apartat 1 d’aquest article en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova Junta.
 4. Cada membre de la Junta Directiva tindrà dret a un vot i els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents (o degudament representats), essent diriment el vot de qualitat del President, en cas d’empat, o el del Vicepresident quan el substitueixi.
 5. Les decisions són objecte de votació si el President o una tercera part dels membres de la Junta Directiva ho demana. El vot és de dret per les admissions, el pressupost i les quotes.

Article 30.- Publicitat dels acords

 1. Els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva s’han de fer constar per escrit, en una acta que ha de signar el Secretari amb el vist-i-plau del President.
 2. El Secretari General ha de comunicar a tots els membres associats, per qualsevol mitjà de comunicació escrit, inclòs per correu electrònic, els acords adoptats per l’Assemblea General i per la Junta Directiva, en un termini màxim de 20 dies següents a la data de celebració de les seves respectives sessions, per al seu adequat coneixement i a l’efecte de la seva constància pública.
 3. Aquesta comunicació es fa sense perjudici del dret que tenen tots els associats d’examinar personalment el Llibre d’Actes de la Confederació, al dia i a l’hora que, prèvia sol·licitud, autoritzi expressament el President. Així mateix, tenen dret a sol·licitar i a obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Aquestes còpies han de ser certificades pel Secretari.

Article 31.- Impugnació d’acords

 1. Qui voti en contra d’un acord determinat, ja sigui de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, pot demanar en la mateixa reunió que s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta.
 2. Els socis que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si es contrari a la Llei o als presents Estatuts, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’associació, dins dels trenta dies següents a la seva adopció.

Article 32. Comitè Executiu

 1. El Comitè Executiu és l’òrgan d’assessorament del President i de gestió dels afers ordinaris de la Confederació, estant la seva actuació sempre subordinada a la ratificació posterior per part de la Junta Directiva.
 2. El Comitè Executiu està integrat pel President, els Vicepresidents, el Secretari, el Tresorer i aquelles persones -membres de la Junta Directiva o no- escollides discrecionalment pel President.

Article 33.- President

 1. Correspon al President la representació de la Confederació i dels seus òrgans de govern, a tots els nivells i en totes les circumstàncies. En especial, i sense perjudici de les delegacions i apoderaments que pugui conferir, li correspon l’exercici de les funcions següents:
  1. Presidir i dirigir els debats i les sessions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General, de la Junta Directiva i del Comitè Executiu.
  2. Donar el vist-i-plau, amb la seva signatura, a les actes de les sessions dels òrgans de govern col·legiats de la Confederació, i vetllar per l’execució i pel compliment estricte d’aquests acords.
  3. Representar l’associació davant de qualsevol institucions, corporacions, organismes, autoritats i entitats públiques i privades; davant dels jutjats i dels tribunals de qualsevol instància i jurisdicció; i davant de qualssevol persones jurí­diques i naturals, nacionals o estrangeres; amb la finalitat d’actuar en defensa i promoció dels interessos i dels drets legí­tims de la Confederació i en la consecució dels fins que li són propis.
  4. Autoritzar, amb la seva presència, totes les activitats de la Confederació.
  5. Subscriure i rescindir, amb la seva signatura, els contractes i els convenis de tota mena i de tota naturalesa en què la Confederació sigui part interessada.
  6. Ésser el cap superior de tot el personal contractat.
  7. Exercir la direcció i coordinació de tots els serveis de la Confederació.
  8. Ordenar els pagaments corresponents de les despeses contretes per la Confederació i autoritzades pels òrgans de govern competents en cada cas, així com ordenar els cobraments que s’han de percebre, especialment de les quotes ordinàries i extraordinàries i de les derrames que hagin de satisfer els membres associats.
 2. El President pot delegar les seves funcions en els Vicepresidents i, excepcionalment, en altre membre de la Junta Directiva. Així mateix, quan s’hagi nomenat un Director o Gerent, el President li pot delegar amb caràcter permanent algunes de les seves funcions.

Article 34.- Vicepresidents

Corresponen als Vicepresidents les funcions següents:

 1. Substituir al President en casos d’absència, de malaltia o d’impossibilitat per motius justificats, tant en la convocatòria i en la presidència de les sessions ordinàries i extraordinàries dels òrgans de govern col·legiats de la Confederació, com en tots els altres actes de representació i de gestió al capdavant de les seves activitats.
 2. Col·laborar estretament amb el President, auxiliant-lo en la seva comesa, la seva activitat i la seva gestió, amb l’objectiu, així mateix, de poder-lo substituir en qualsevol circumstància, sense minvar la continuïtat necessària de la labor presidencial.
 3. Actuar, per delegació expressa del President en tots els assumptes que li confiï i li indiqui.

Article 35.- Tresorer

Corresponen al Tresorer les funcions següents:

 1. Efectuar els cobraments i els pagaments ordenats pel President sobre la base dels acords de l’Assemblea General i la Junta Directiva, i anotar aquestes operacions en els llibres comptables corresponents.
 2. Custodiar els fons de la Confederació en la forma que l’Assemblea General determini i la Junta Directiva administri.
 3. Preparar els pressupostos ordinaris i els extraordinaris d’ingressos i de despeses de la Confederació que la Junta Directiva ha de proposar anualment a l’aprovació de l’Assemblea General, així com la seva posterior liquidació a l’acabament de cada exercici econòmic.
 4. Posar a la disposició dels censors de comptes o dels auditors externs la documentació necessària relativa a la comptabilitat de la Confederació.
 5. Proposar a la Junta Directiva l’adopció de les mesures comptables, bancàries i financeres que estimi més convenients per a l’adequat funcionament econòmic de la Confederació.
 6. Quan s’hagi nomenat un Director o Gerent, el Tresorer li pot delegar amb caràcter permanent totes o algunes de les seves funcions.

Article 36.- Secretari General

 1. Les funcions del Secretari, són les que corresponen a un càrrec d’aquesta naturalesa, i especialment les següents:
  1. Redactar les actes de les reunions dels òrgans de la Confederació, que firma amb el vist i plau del President.
  2. Lliurar i expedir, amb el vist-i-plau del President, certificacions i testimonis acreditatius dels acords adoptats.
  3. Portar el llibre registre de socis.
  4. Supervisar la publicació de la Memòria Anual d’Activitats de la Confederació.
  5. Notificar als membres associats els acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva en la forma i en el termini previst a l’article 30 dels presents estatuts.
  6. Vetllar pel compliment de les disposicions legals -especialment en matèria associativa-, fer les oportunes advertències i deixar-ne constància en acta, realitzant o sol·licitant amb aquest efecte els informes i els assessoraments que estimi oportuns.
  7. Portar a terme i executar tots els acords presos per l’Assemblea General i per la Junta Directiva.
  8. Exercir la direcció i coordinació de tots els serveis de la Confederació i la preelecció del personal que s’hagi contractat, proposar les mesures adequades per a la contractació del personal, pel seu règim laboral, social i disciplinari, així com per al seu cessament, i igualment per a la contractació de serveis i treballs temporals, eventuals o extraordinaris.
  9. Exercir qualsevol altra funció no especificada anteriorment que li sigui encomanada per l’Assemblea General, per la Junta Directiva o pel President, i dur la seva representació sempre que es tracti d’activitats merament executives.
 2. Quan s’hagi nomenat un Director o Gerent, el Secretari General li podrà delegar, amb caràcter permanent algunes de les seves funcions.

Article 37.- Responsabilitats

 1. L’associació respon dels seus actes i omissions amb tots els seus béns i drets, presents i futurs.
 2. Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’associació, dels socis i de tercers per les actuacions que realitzin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts i pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència.
 3. La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte de les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva.

Article 38.- Director o Gerent

 1. La Junta Directiva pot delegar la gestió directa i immediata de les activitats de la Confederació i d’aquelles facultats i funcions que estimi convenients, exceptuant la rendició de comptes davant l’Assemblea General i aquelles altres que per Llei no són delegables a un Director o Gerent.
 2. El Director o Gerent ha de ser, preferiblement, una persona especialitzada i experimentada en matèria d’associacions empresarials i coneixedora de la legislació i particularitats del Principat d’Andorra. La seva relació amb la Confederació es regeix pel dret laboral.

Article 39.- Funcions del Director o Gerent

Amb independència de les facultats delegades per la Junta Directiva en virtut del que disposa l’article anterior, són funcions especí­fiques del Director o Gerent, les següents:

 1. Assistir a les reunions dels òrgans de govern de la Confederació, amb veu però sense vot.
 2. Recollir les inquietuds dels socis de la Confederació, i transmetre-les als òrgans de govern.
 3. Representar la Confederació i als seus òrgans de govern, en absència del President o per delegació d’aquest, en tots els assumptes que siguin d’interès i davant tota mena d’institucions, de corporacions, d’organismes, d’entitats, de jutjats, de tribunals i, en general, de terceres persones, ja siguin públiques o privades, nacionals o estrangeres.
 4. Proposar a la Junta Directiva o al Comitè Executiu les iniciatives i les gestions que estimi oportunes per als seus fins.
 5. Tenir cura de despatxar els assumptes generals i els ordinaris de la vida de la Confederació.
 6. Contractar, per delegació del President, el personal necessari per la prestació dels serveis de la Confederació, així com la seva separació. Exercir, per delegació del President, la direcció i coordinació del personal i de tots els serveis de la Confederació.
 7. Totes les altres funcions que li siguin confiades i/o delegades pels òrgans de govern de la Confederació.

 

CAPÍTOL V – RÈGIM ELECTORAL

Article 40.- Sufragi actiu i passiu

 1. Tots els càrrecs directius de la Confederació són elegits mitjançant sufragi lliure, directe i secret dels electors, celebrades en el marc d’una Assemblea General de la Confederació.
 2. Són electors tots els representants dels socis que estan al corrent de les obligacions estatutàries amb la Confederació en la data de la convocatòria. Són elegibles tots els electors que no es troben compresos en cap de les causes d’incompatibilitat previstes a l’apartat 3, següent.
 3. L’exercici d’un càrrec a la Junta Directiva de la Confederació és incompatible amb qualsevol altre càrrec públic, ja sigui electiu o de designació, en qualsevol administració pública o partit polí­tic, i també amb la condició de candidat en eleccions polí­tiques.
 4. Per exercir el seu dret, els candidats han de formar part d’una candidatura completa i tancada, indicant quines persones les composen i qui ocuparà els càrrecs de President, Vicepresident, Tresorer i Secretari General. Un mateix candidat no pot formar part de dues candidatures.
 5. En la confecció de les candidatures s’ha de procurar que aquestes siguin representatives dels diferents sectors empresarials presents en l’Assemblea General i de llur pes respectiu.

Article 41.- Eleccions

 1. La convocatòria de l’Assemblea General en què han de celebrar-se les eleccions la realitza la Junta Directiva amb una antelació mí­nima d’un mes a la data en què finalitza el seu mandat. En el cas de dissolució anticipada de la Junta, la convocatòria la realitza la Junta en funcions o la Junta Gestora. Si les eleccions no haguessin estat convocades en la data en què correspon celebrar-les, qualsevol membre associat podrà adreçar-se a la Batllia per demanar que les convoqui.
 2. Amb la convocatòria d’eleccions la Junta publica la Llista d’electors, que queda tancada el mateix dia que es fa pública la convocatòria d’eleccions. Els socis que sol·licitin l’ingrés a la Confederació després de la data de la convocatòria, no són electors ni elegibles en aquestes eleccions.
 3. Les candidatures han de confegir-se d’acord amb el que preveu l’article precedent, han de contenir tants noms com membres té la Junta Directiva, i han d’anar signades per tots els candidats; poden presentar-se a la seu de la Confederació fins a 10 dies abans de la data de celebració, que n’ha d’acusar rebut per escrit. La convocatòria d’eleccions ha d’esmentar expressament el dia i hora en què es tanca l’admissió.
 4. Al tancament del termini de presentació de les candidatures, la Junta designa una Mesa Electoral, que presideix tots els actes del procés electoral i està formada per tres vocals de l’Assemblea General com a titulars i tres com a suplents, prioritàriament tots membres de la Junta Directiva, i que no siguin candidats.
 5. La Mesa Electoral es constitueix dins de les quaranta-vuit hores següents al tancament del termini per a la presentació de candidatures i, en el mateix acte, verifica admet i proclama les candidatures presentades o bé, si observés l’existència d’errors subsanables en la composició d’alguna de les candidatures, ho comunica al primer signant de la llista per a la seva rectificació en el termini de dos dies.
 6. Contra la denegació o proclamació d’alguna de les candidatures, els candidats poden presentar recurs de reposició davant de la Mesa Electoral en el termini de vint-i-quatre hores, que haurà de resoldre’ls dins de les vint-i-quatre hores següents. Contra la resolució d’aquest recurs queda oberta la via jurisdiccional.
 7. En el cas que s’hagi presentat una sola candidatura, la Mesa la proclama elegida sense necessitat de votació. Si s’ha presentat més d’una candidatura, la Mesa prepara el necessari per a la realització de les votacions, que ho seran per llistes senceres, tot garantint el secret del vot.
 8. Els electors voten personalment o per mitjà de la delegació prevista en l’article 20 d’aquests estatuts.
 9. Finalitzades les votacions, la mesa electoral celebra públicament l’escrutini i proclama elegida la candidatura que ha obtingut un major nombre de vots.
 10. Aquestes normes electorals poden desenvolupar-se en un reglament aprovat.

 

CAPÍTOL VI – RÈGIM DISCIPLINARI

Article 42.- Infraccions

 1. Constitueix infracció susceptible de sanció disciplinària qualsevol incompliment o infracció dels preceptes dels presents Estatuts, i dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Confederació.
 2. Les infraccions esmentades a l’apartat precedent poden ser lleus, greus o molt greus.
 3. Són infraccions lleus, totes aquelles que no estiguin expressament qualificades com a greus o molt greus. En general, l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests estatuts sempre que no provoqui un perjudici per l’associació o els seus associats o que la infracció no hagi estat qualificada com a greu o molt greu.
 4. Són infraccions greus:
  1. la reincidència en una infracció lleu dins del termini d’un any des de que ha estat sancionada una altra infracció lleu al mateix precepte dels estatuts;
  2. la reiteració d’una infracció lleu en el termini d’un any des de que han estat sancionades dues infraccions lleus més a qualsevol precepte dels estatuts;
  3. el retard en el pagament de les quotes i derrames de l’associació que siguin exigibles.
 5. Són infraccions molt greus:
  1. la reiteració d’una infracció greu en el termini d’un any des de que ha estat sancionada una altra infracció greu a qualsevol precepte dels estatuts i
  2. la manca de pagament de les quotes i derrames de l’associació que siguin exigibles.

Article 43.- Sancions

 1. Les infraccions lleus se sancionen amb advertiment escrit o, si han estat comeses en l’Ús d’algun dels serveis de l’associació, amb la privació del dret a rebre aquest servei per un termini de fins a tres mesos
 2. Les infraccions greus se sancionen, amb la privació temporal dels drets com a soci, per un termini d’un mes a un any o, si han estat comeses en l’Ús d’algun dels serveis de l’associació, amb la privació del dret a rebre aquest servei per un termini de tres mesos a un any.
 3. Les infraccions molt greus se sancionen amb la separació de l’associació. 4. La sanció aplicable, dins de cada un dels tipus, es gradua procurant assolir l’adequada proporcionalitat entre la infracció i la sanció. A tal efecte, caldrà tenir en compte la intencionalitat de d’infractor, la culpa o negligència, i la transcendència dels fets, en particular, respecte del crèdit i bona imatge de la Confederació.

Article 44.- Procediment disciplinari

 1. Les infraccions lleus i greus són corregides per la Junta Directiva d’ofici, prèvia incoació de l’expedient disciplinari oportú. A tal efecte, la Junta Directiva ha de nomenar un instructor que s’encarrega de la tramitació de l’expedient sancionador i proposa una resolució, prèvia audiència del presumpte infractor. La resolució definitiva, que ha d’estar motivada, és adoptada col·legiadament per la Junta Directiva.
 2. La Junta Directiva és competent també per a incoar d’ofici l’expedient disciplinari per les infraccions molt greus, que es tramitarà d’acord amb el que preveu l’apartat precedent, però, en aquest cas, la resolució definitiva ha de ser adoptada per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
 3. Mentre la Confederació no aprovi un Reglament disciplinari propi, seran d’aplicació analògica les disposicions del Reglament regulador del procediment sancionador, de 21 d’octubre de 1998 (BOPA del 16-01-1991).

Article 45.- Suspensió de drets

Qualsevol soci que no estigui al corrent de pagament de les seves obligacions econòmiques amb la Confederació, veurà provisionalment suspesos els drets que li reconeix l’article 11 d’aquests estatuts fins que regularitzi la seva situació. Aquesta suspensió de drets no es considera sanció i l’acorda la Junta Directiva sense perjudici de la incoació de l’expedient sancionador que eventualment correspongui. La suspensió de drets s’aixeca tan aviat com l’interessa’t satisfà els drets pendents o consigna el seu import a la tresoreria de l’Associació, en cas que l’import sigui litigiós.

 

CAPÍTOL VII – RÈGIM ECONÒMIC I COMPTABLE

Article 46.- Recursos econòmics

Els recursos previstos per al manteniment de la Confederació i per al funcionament dels seus serveis són els següents:

 1. Les quotes ordinàries i extraordinàries, i les derrames especí­fiques que acordi establir l’Assemblea General.
 2. Les quotes dels patrocinadors.
 3. Els ingressos procedents de les activitats que realitzi o dels serveis que presti
 4. Les quotes d’ acords puntuals de col·laboració o patrocini.
 5. Les donacions, les herències, els llegats i les subvencions que rebi.
 6. Els rendiments del seu patrimoni.
 7. Qualssevol altres ingressos permesos per la Llei.

Article 47. Convenis de patrocini

 1. La Confederació estableix un conveni de patrocini amb cada un dels patrocinadors a què es refereix l’article 7, apartat 5, que té una durada de quatre anys, i en el qual s’estableixen els drets i les obligacions que adquireix cada part. Molt especialment, el conveni estableix el compromís del patrocinador d’aportar anualment a la Confederació, mentre duri el conveni, la quota establerta per l’Assemblea General, i el compromí­s de la Confederació de convidar-lo a assistir, sense dret de vot, a les reunions de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General està vinculada per l’acord de patrocini subscrit i, en conseqüència, no pot acordar variacions de la quota establerta per a cada patrocinador sense el consentiment d’aquest.
 3. Un patrocinador no pot desistir unilateralment del compromís concret amb la Confederació abans que l’acord de patrocini arribi al seu terme. Això no obstant, pot deslligar-se de les seves obligacions si proposa a la Junta Directiva una altra persona que reuneixi les condicions adequades per a ser patrocinador i que estigui disposada a subrogar-se en els seus drets i obligacions com a patrocinador durant el termini restant del compromís signat. La substitució d’un patrocinador per un altre es documenta amb un nou contracte per la durada que resti de compromí­s amb el patrocinador substituït.
 4. La Confederació pot subscriure també altres acords puntuals d’esponsorització i patrocini amb empreses del Principat, en els termes habituals per a aquest tipus de contractes. Aquests acords tenen la durada que es fixi en el propi contracte, i no donen dret en cap cas a assistir a les reunions de la Junta Directiva de la Confederació.

Article 48.- Quotes i derrames.

 1. Tots els membres associats estan obligats al manteniment econòmic i al finançament de la Confederació, mitjançant el pagament de les quotes ordinàries i extraordinàries, així com de les derrames especí­fiques que acordi establir l’Assemblea General.
 2. La quantia de les quotes ordinàries i les dels patrocinadors és determinada anualment per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
 3. L’import de les quotes i derrames pot determinar-se atenent a varis paràmetres, per exemple, una part fixa, que pot ser diferent per a cada classe de socis, i una part variable en funció d’un o més conceptes (el nombre d’empleats que representa cada soci, i/o altres significatius). Aquests paràmetres els determina en tot cas l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

Article 49.- Destí de les quotes i de les derrames

 1. Les quotes i les derrames, que satisfan els membres associats són lliurades a la Confederació a fons perdut. En conseqüència, les obres i les instal·lacions que es realitzin amb elles, els serveis que es creïn, o els béns i els drets que s’adquireixin, pertanyen a la Confederació com a persona jurí­dica pròpia, amb caràcter exclusiu, i integren el seu patrimoni.
 2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, excepcionalment, en el cas que no es duguin a terme les obres i les instal·lacions projectades, o no es realitzin, o no es prestin els serveis previstos per qualsevol causa no imputable a la Confederació, les quotes i/o derrames extraordinàries que l’Assemblea General hagi acordat amb aquesta finalitat poden ser reintegrades als membres associats que les haguessin satisfet, si així ho decideix la pròpia Assemblea General.

Article 50.- Pressupostos i exercici econòmic

 1. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural. Per a cada exercici, la Junta Directiva prepara i presenta a l’aprovació de l’Assemblea General un pressupost ordinari.
 2. Qualsevol modificació del pressupost ordinari, així com l’aprovació i la modificació dels pressupostos extraordinaris, ha de ser aprovada també per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
 3. Igualment, és competència de l’Assemblea General l’aprovació de la liquidació, dels pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Confederació.

Article 51.- Administració comptable

 1. La Confederació porta la seva comptabilitat mitjançant els procediments comunament admesos per la ciència comptable, i adapta la seva vida econòmica al sistema de pressupost.
 2. La liquidació del pressupost ordinari i extraordinari, així com els comptes i els balanços de cada exercici econòmic són formulats per la Junta Directiva abans d’ésser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General. Els seus membres tenen la possibilitat d’emetre un vot particular si no estan d’acord, en tot o en part, amb la informació que hi és consignada.

 

CAPÍTOL VIII – MODIFICACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 52.- Modificació dels estatuts

 1. Aquests estatuts només es poden modificar per mitjà d’un acord adoptat per l’Assemblea General de la Confederació amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres presents o representats i que, ensems, representi com a mí­nim la majoria absoluta dels vots que corresponen als membres de la Confederació.
 2. La reforma estatutària acordada d’aquesta manera, ha de ser inscrita en el Registre d’Associacions.

Article 53.- Dissolució de la Confederació

La Confederació es dissol per alguna de les causes següents:

 1. Voluntàriament, per acord de l’Assemblea General, sempre que hi hagi el vot favorable de les tres quartes parts dels vots existents a l’Assemblea.
 2. Per quedar un nombre inferior a tres associats.
 3. Amb caràcter forçós, en virtut d’una sentència judicial ferma, o per una resolució executiva de l’autoritat competent que no doni lloc a un recurs ulterior.
 4. Per raó de les causes establertes en les disposicions legals aplicables en matèria de dret associatiu o en aquests estatuts.

Article 54.- Comissió liquidadora

 1. Si en la mateixa sessió en la qual es decideixi la dissolució i la liquidació de la Confederació, l’Assemblea General no designa una comissió liquidadora, aquesta queda constituïda i integrada “ad hoc” pels mateixos membres components de la Junta Directiva.
 2. Acordada o decretada, si és el cas, la liquidació de la Confederació, la comissió liquidadora procedeix:
  1. A assegurar el pagament de les obligacions que hi hagi pendents.
  2. A exigir el cobrament dels drets de crèdit vençuts a favor de la Confederació i a negociar el cobrament dels drets de crèdit futurs que encara no siguin exigibles.
  3. A vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi liquidat.
  4. A sol·licitar al registre d’Associacions la cancel·lació de l’associació. A tal efecte, la comissió liquidadora pot realitzar, segons el seu bon criteri, els béns mobles o immobles de la Confederació.

Article 55.- Destí del patrimoni social

Acabades les operacions de liquidació, la comissió designada a aquest efecte ha de donar al patrimoni o a lí­quid sobrant el destí que hagi acordat l’Assemblea General en adoptar l’acord de dissolució, i que en cap cas no pot consistir en el repartiment entre els socis o la cessió a persones o entitats amb afany de lucre.

 

CAPÍTOL IX – RÈGIM NORMATIU I RECURSOS

Article 56.- Règim normatiu.

Els presents Estatuts poden ser desenvolupats per mitjà d’un reglament de règim intern de caràcter general i/o de reglaments especí­fics (electoral, sancionador, etc.). Aquests reglaments, i les seves modificacions, són aprovats per la Junta Directiva i han de ser ratificats per l’Assemblea General.

Article 57.- Recursos.

Contra els acords de la Junta Directiva que lesionin drets individuals d’algun o alguns membres es pot interposar recurs davant de l’Assemblea General. Aquest recurs s’ha d’interposar en el termini de tretze dies hàbils a comptar de la data de notificació de l’acord o, en defecte de notificació, d’aquella en què hagués arribat a coneixement de l’interessat. L’Assemblea General que ha de resoldre el recurs es convocarà dintre dels trenta dies següents, i haurà de notificar la resolució que adopti en el termini de dos mesos a comptar de la data d’interposició del recurs. En el cas que hagin transcorregut dos mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la corresponent resolució, el recurs es considera desestimat i queda oberta la via jurisdic­cional. Els acords de l’Assemblea General són directament impugnables en via jurisdiccio­nal.