Inscripció Soci individual

Documentació que s’ha d’adjuntar:

  • Escrit manifestant que no formen part de cap associació empresarial.
  • Fotocòpia registre de comerç.
  • Fotocòpia IBAN
  • Certificat nombre d’empleats o relació CASS.
  • Fotocòpia passaport del representant.

QUOTES:

Fins a 49 treballadors

  • 400 € anuals

A partir de 50 treballadors

  • 3.000 €

Aquelles empreses de més de 50 treballadors que no disposin una associació que els representi inscrita a la CEA, se’ls aplicarà un descompte del 50% sobre la quota.

En el moment que existeixi dita associació a la CEA, les empreses hauran d’escollir entre les dues opcions següents:

  • Pagar el 100% de la quota
  • Adherir-se a l’Associació.