null

NOVETATS NORMATIVES

Lleis i decrets aprovats per les autoritats andorranes per fer front a la crisi del COVID-19.

null

LA PATRONAL DAVANT LA CRISI

Notes de premsa i documents de posició de la CEA sobre l’impacte econòmic i social de la crisi del COVID-19.

null

LA CEA RESOL ELS TEUS DUBTES

Resposta als dubtes i preguntes més freqüents sobre la gestió de la crisi del COVID-19.

null

EMPRESES SOLIDÀRIES

Recull d'iniciatives d’empreses que aquests dies fan projectes solidaris.

Novetats normatives

Aquí trobareu les lleis i decrets aprovats per les autoritats andorranes per fer front a la crisi del COVID-19.

Llei qualificada dels estats d’alarma i d’emergència

Llei 4/2020, del 23 de març, qualificada dels estats d’alarma i d’emergència.

Normatives

La patronal davant la crisi

Aquí trobareu les notes de premsa i els documents de posició de la CEA sobre l’impacte econòmic i social de la crisi del COVID-19.

La CEA resol els teus dubtes

Les novetats normatives i les mesures excepcionals adoptades per les autoritats durant la crisi del COVID-19 generen dubtes a empreses i professionals. A continuació trobaràs resposta als dubtes i preguntes més freqüents. La informació que proporcionem prové dels estaments oficials; en cas que no disposem d’una resposta clara, fem constar quin és el posicionament de la CEA al respecte.

Les mesures i ajuts a les empreses previstes a la llei òmnibus s’apliquen a totes les empreses tancades o només aquelles l’activitat de les quals ha cessat per decret?

Mesures com la condonació del 15,5% de la part empresarial de la cotització de la CASS dels assalariats o la reducció del 100% de la renda del lloguer del local per a negoci s’aplica a totes les empreses que hagin suspès la seva activitat, amb independència que aquesta suspensió hagi estat decretada pel Govern o no.
L’accés al programa d’avals del Govern també està obert a totes les empreses que experimentin dificultats a causa del COVID-19, amb independència que la seva activitat estigui o no suspesa per decret; fins i tot, en aquest cas, amb independència que la seva activitat estigui suspesa o no.
En canvi, les reduccions de tarifes d’electricitat i telecomunicacions només son aplicables per a aquelles empreses l’activitat de les quals ha estat suspesa per decret de forma total o parcial. Les tarifes elèctriques es redueixen un 100% per a les empreses que tenen totalment suspesa l’activitat; i en un 80% per a aquelles empreses que mantenen un servei de guàrdia o permanència. Les tarifes de telecomunicacions es redueixen un 100% per a les empreses que tenen totalment suspesa l’activitat; i en un 80% per a aquelles empreses que tenen l’activitat parcialment suspesa.

Com s’han de remunerar les hores no treballades durant a causa de la suspensió obligatòria de l’activitat de les empreses?

De conformitat amb la Llei de mesures urgents aprovada pel Consell General arran de la crisi sanitària de la Covid-19, el període en què la persona assalariada no ha efectuat la seva prestació laboral a causa de la suspensió de l’activitat de l’empresa, es remunera com segueix:

  1. En primer lloc, la meitat de les hores no treballades, es remuneren de conformitat amb la figura del permís retribuït.
  2. L’altra meitat de les hores no treballades, es remuneren de la següent forma:
    1. Primer, hores extraordinàries i festius del calendari, ja meritats amb anterioritat. La compensació es realitza de conformitat amb l’article 55 de la Llei de relacions laborals, i per tant, amb un increment del preu per hora del 40%. Aquest no requereix acord entre les parts ni consentiment de la persona treballadora.
    2. En segon lloc, només amb acord entre les parts, es poden descomptar les hores extraordinàries i els festius que es prevegin en el futur, en el termini de tres mesos a comptar des de que es deixi sense efecte la suspensió.
  3. En tercer lloc, les hores no treballades es podran compensar amb el 50% de les vacances generades per l’any en curs.

Si en aplicació d’aquesta disposició la persona assalariada veu reduït el seu dret de vacances en una xifra inferior a 16 dies hàbils o 21 dies naturals, la persona pot optar per fer més dies de vacances fins a completar aquestes xifres. Tanmateix, aquets dies no hauran de ser remunerats per l’empresa.

  1. Finalment, quan els punts 1), 2) i 3) no resultin suficients per cobrir el deute d’hores, l’empresa podrà aplicar unilateralment la norma establerta pel punt 2 b). Tanmateix, en aquesta compensació no s’incrementa el preu hora en un 40%, sinó que es paguen al preu ordinari.

Quina documentació és necessària per acollir-se al programa d’avals posat en marxa pel Govern?

Segons el decret regulador d’aquest programa d’avals, cal presentar:
• Extracte bancari de cada compte de l’empresa o negoci dels darrers tres mesos.
• Posició Global de tots els comptes bancaris de la mateixa entitat.
• Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de l’exercici anterior.
• En cas de negocis estacionaris, factures o moviments bancaris dels mesos equivalents del 2019.
• Tipologia i imports dels pagaments que es volen efectuar
Tota aquesta documentació cal presentar-la de forma telemàtica al Govern en l’adreça: https://www.govern.ad/empreses-i-autonoms-sol-licita-el-teu-credit-tou.

Les empreses que continuen obertes (més enllà d’un servei de guàrdies o permanències) poden acollir-se a les reduccions de cotització dels assalariats a la CASS?

No. La llei òmnibus i els decrets que la desenvolupen prevuen que l’exempció del 15,5% de les cotitzacions corresponent a la part patronal només s’aplica a aquelles empreses que tenen suspesa la seva activitat (per decret o no) i a aquelles que mantenen un règim der guàrdies i permanències. Això no obstant, per a aquelles empreses que continuen obertes però que experimenten una davallada considerable en la seva activitat i facturació -que en alguns casos supera el 70% o el 80%- la CEA ha demanat una modificació legislativa amb caràcter retroactiu perquè se’ls pugui aplicar també aquesta exempció, encara que sigui de manera proporcional, a aquestes empreses que sovint són serveis essencials per a la comunitat.

Els autònoms que tenen donat d’alta el seu negoci al seu domicili, poden acollir-se a alguna de les reduccions de renda de lloguer de la llei òmnibus?

Només proporcionalment. La reducció pertinent no afecta a la renda completa sinó únicament a la proporció corresponent al local de negoci o empresa. Tanmateix, cal que els titulars d’empreses o els treballadors per compte propi que han suspès la seva activitat tot i estar autoritzats a obrir o estar sotmesos a un règim de guàrdies o permanències, justifiquin documen­talment davant dels arrendadors dels locals de negoci la suspensió de l’activitat per poder gaudir de les reduccions de la renda previstes.

Es poden resoldre els contractes de temporada amb data de finalització posterior a l’1 de maig sense perdre el dret a accedir als crèdits tous i ajust del Govern?

Sí, com a mínim fins al 3 de maig. Tot i que la disposició addicional segona de la llei òmnibus i el reglament que desenvolupa l’accés als avals parlen de l’1 de maig, la quota de temporada d’hivern aprovada la tardor passada pel Govern contempla el 3 de maig com a data de finalització. Això fa que algunes empreses hagin signats contractes amb treballadors de temporada amb data de finalització 3 de maig. Aquests casos entren en les excepcions justificades que preveu la mateixa llei i el reglament regulador dels avals.

Quina reducció de lloguer s’aplica a empreses que en aquests moments no estan ocupant les seves oficines perquè fan teletreball?

La reducció de lloguers prevista al Decret i a la futura llei de mesures urgents preveu una reducció del lloguer del 50% a comptar des del 14 de març per a aquelles empreses l’activitat de les quals no ha estat suspesa. El fet que l’empresa hagi optat pel teletreball i no estigui ocupant efectivament el local no varia el percentatge d’aquesta reducció de lloguer.

Les empreses amb l’activitat suspesa han de seguir pagant les despeses de serveis i subministraments associades al lloguer de locals?

Sí. La reducció del 100% del lloguer per a empreses amb l’activitat suspesa per decret només s’aplica a les quantitats que es paguen en concepte de lloguer. Per tant, les altres despeses de serveis i subministraments s’han de continuar pagant. El mateix passa amb les empreses que mantenen un servei de guàrdia, per a les quals es contempla una reducció del lloguer del 80%, i la resta d’empreses no tancades per decret, a les quals s’aplica una reducció del lloguer del 50%.

Es poden resoldre els contractes dels treballadors que estan en període de prova sense perdre el dret a accedir als crèdits tous i ajuts del Govern?

Sí, perquè en aquest supòsit no es tractaria d’un acomiadament, sinó d’una resolució del contracte per no superar el període de prova.

Per a qualsevol pregunta relacionada amb les implicacions que la crisi del COVID-19 té per a empreses i professionals, la CEA ha habilitat l’adreça de correu laboral@cea.ad oberta a tots els empresaris i professionals del país.

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) és una associació sense ànim de lucre que no rep cap subvenció del Govern ni de cap altre organisme públic. Som independents i ho volem continuar essent. Per això els nostres recursos provenen exclusivament de les quotes que paguen els nostres afiliats, espònsors i patrocinadors.

Normalment, la CEA presta els seus serveis només als seus afiliats. Com a mesura excepcional durant la crisi del COVID-19 hem decidit obrir els nostres serveis de consulta a tots els empresaris i autònoms del país. Quan aquesta situació hagi passat, recorda que els empresaris i els autònoms ens necessitem els uns als altres i que estar afiliat a la CEA es bo per a tu i es bo per a tots. Perquè units som més forts. Si ets empresari i autònom la CEA et dona veu.

Empreses solidàries

Recull d’iniciatives d’empreses que aquests dies fan projectes solidaris.

El teixit productiu és una part essencial de qualsevol país. Aquests dies, bona part de les nostres empreses han hagut de cessar la seva activitat per la crisi de la COVID-19. Però l’empresariat continua treballant per Andorra. Diverses empreses i professionals han posat en marxa projectes solidaris i altruistes per contribuir a superar la pandèmia del coronavirus:

Subscriviu-vos a la nostra newsletter